Algemene voorwaarden Personeelsplaats.nl  

Versie 2021 

Dit zijn onze algemene voorwaarden.  

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om met ons contact te zoeken via info@personeelsplaats.nl.

Personeelsplaats.nl heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn. 

Artikel 01 : Definities 
Artikel 02 : Toepasselijkheid 
Artikel 03 : Platform 
Artikel 04 : Aanbiedingen 
Artikel 05 : De overeenkomst en beëindiging  
Artikel 06 : Herroepingsrecht 
Artikel 07 : Tarieven 
Artikel 08 : Betaling en incassokosten 
Artikel 09 : Conformiteit en garanties 
Artikel 10 : Misbruik van de website 
Artikel 11 : Levering 
Artikel 12 : Wijzigen opdracht en meerwerk 
Artikel 13 : Uitvoering opdracht en diensten en zzp
Artikel 14 : Klachtenregeling 
Artikel 15 : Intellectueel eigendom en toegang van informatie
Artikel 16 : Aansprakelijkheid 
Artikel 17 : Overmacht 
Artikel 18 : Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht 

Artikel 1. Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden van Personeelsplaats.nl. 
 2. Personeelsplaats.nl: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten de handelsnaam Personeelsplaats.nl welke deel uitmaakt van Wij personeelsdiensten BV, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60019239 en gevestigd te (7418 ET) Deventer aan de Keulenstraat 12.
 3. Ondernemer: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Personeelsplaats.nl. 
 4. Gebruiker: de persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Personeelsplaats.nl.
 5. Klant: de ondernemer of gebruiker die een samenwerking aangaat met Personeelsplaats.nl of degene die een dienst/ abonnement afneemt. 
 6. Bezoeker: een ieder die op welke wijze dan ook gebruikmaakt van de website van Personeelsplaats.nl zonder een dienst of abonnement af te nemen (Dit is dus niet toegestaan).
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Personeelsplaats.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten als een abonnement, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en Personeelsplaats.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 
 9. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 
 10.   Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 
 11.   Dag: kalenderdag.
 12.   Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Personeelsplaats.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Personeelsplaats.nl en de klant. 
 2. Voordat de overeenkomst -op afstand- wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld door middel van een klikbare link. De klant kan hierdoor op een eenvoudige manier de algemene voorwaarden inzien en opslaan op een duurzame gegevensdrager.  
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.  
 4. Eventuele algemene voorwaarden van klanten en/of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en Personeelsplaats.nl.  

Artikel 3. Platform 

 1. Personeelsplaats.nl zal ervoor zorgen dat het platform 24/7 toegankelijk is en gebruikt kan worden door klanten van Personeelsplaats.nl.  
 2. Personeelsplaats.nl kan het platform (gedeeltelijk) buiten werking stellen wegens onderhoud, hierbij probeert Personeelsplaats.nl te allen tijde het onderhoud in te plannen op momenten dat het platform het minst gebruikt wordt.  
 3. Personeelsplaats.nl houdt het recht voor om het platform en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van het platform te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.  Het doel van de platform,  het middels de site met elkaar in contact brengen van ondernemers om onderling personeel en of opdrachten uit te wisselen, zal niet worden aangetast
 4. Personeelsplaats.nl kan geen garantie bieden in verband met foutloze software, wel heeft Personeelsplaats.nl een inspanningsverplichting om het platform zo goed als foutloos aan te leveren en toegankelijk te houden. Mocht er toch een fout of een storing in het platform zitten dan verzoeken wij u om ons hiervan gelijk op de hoogte te stellen. Personeelsplaats.nl zal vervolgens haar best doen de storing zo snel mogelijk op te (laten) lossen. 
 5. Personeelsplaats.nl is gerechtigd om de werkzaamheden (deels) te laten verrichten door derden.  

Artikel 4. Aanbiedingen 

 1. Alle door Personeelsplaats.nl gemaakte aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. De klant kiest er zelf voor om een product en/of dienst af te nemen van Personeelsplaats.nl.  
 2. Een aanbod geldt enkel voor een specifiek abonnement dat op de betreffende onderneming van toepassing is en dat past bij onderneming van de juiste bedrijfsgrootte en geeft geen garantie voor eenzelfde prijs bij toekomstige offertes en/of opdrachten.  
 3. De klant dient diverse (persoons/bedrijfs)gegevens te verstrekken (waaronder het iban nummer waarvan mag worden geïncasseerd) indien er akkoord gegaan wordt met de aanbieding en deze algemene voorwaarden mag Personeelsplaats.nl ervan uitgaan dat de aangeleverde gegevens juist zijn en de persoon die het abonnement afsluit handelsbevoegd is namens de onderneming.  Indien dit niet het geval blijkt en er volgt een geschil dan zal personeelsplaats.nl stappen ondernemen richting de persoon die het abonnement heeft aangevraagd en digitaal heeft geaccordeerd. 
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten in abonnementsvorm. Namelijk het middels een platform genaamd Personeelsplaats.nl bemiddelen tussen ondernemingen met het doel een overschot of tekort aan personeel op te vangen.  Ook kunnen ondernemingen zzp-ers vinden en of projectpartners zoeken voor bijvoorbeeld een onderaanneming. Deze beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.  
 5. Alle afbeeldingen die getoond worden op onder andere de website van Personeelsplaats.nl zijn waarheidsgetrouw weergegeven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Personeelsplaats.nl niet. 

Artikel 5. De overeenkomst en beëindiging

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant laat blijken met de opdracht in te stemmen door middel van aanvaarding van de aanbieding, betaling van het bedrag, ondertekening van de overeenkomst of door de opdracht schriftelijk/ en of digitaal te aanvaarden .  
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Personeelsplaats.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Personeelsplaats.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch betaald, zal Personeelsplaats.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 4. Personeelsplaats.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Personeelsplaats.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 5. Indien Personeelsplaats.nl zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 6. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd met een minimum van 1 jaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. De klant geeft bij de bestelling van een account akkoord voor een maandelijkse automatische incasso. De klant kan één (1) maand voordat de jaar overeenkomst verstrijkt,  schriftelijk opzeggen waarna de bedrijfspagina en het account offline wordt gehaald en de overeenkomst wordt beëindigd. Indien de klant niet (tijdig) opzegt zal de overeenkomst steeds verlengd worden voor de duur van 1 jaar.

Artikel 6. Herroepingsrecht 

 1. Bij de aankoop van producten en/of diensten als een abonnement, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de bestelling van het product door of namens de klant of bij een dienst vanaf het moment dat de opdracht bevestigd is door Personeelsplaats.nl. na deze periode is de overeenkomst met de termijnen van kracht. Het herroepingsrecht vervalt indien er een opdracht via de site tot stand is gekomen. De overeenkomst is dan per direct gestart. 
 2. Mocht een klant, gebruik willen maken van het herroepingsrecht dan is Personeelsplaats.nl gerechtigd om de kosten die tot dan gemaakt zijn in rekening te brengen. Tevens is Personeelsplaats.nl gerechtigd om de betreffende organisatie voor bepaalde of onbepaalde tijd uit te sluiten van een volgende deelname, indien de opzegging in de gratis periode geschiedt. Dit om misbruik van de gratis periode te voorkomen. 

 Artikel 7. Tarieven 

 1. Gedurende het eerste jaar worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten als het abonnement niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij schriftelijk anders aangegeven.  
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en spelfouten. Voor de gevolgen van druk- en of spelfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en kan Personeelsplaats.nl niet worden verplicht voor deze (foutieve) prijzen te leveren.
 4. Personeelsplaats.nl kan elk jaar de overeengekomen prijzen indexeren.

Artikel 8. Betaling en incassokosten.  

 1. De klant kan de factuur enkel via automatische incasso betalen. 
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Personeelsplaats.nl te melden. 
 3. Als de klant de factuur niet op tijd betaalt door het bedrag te storneren of in het geval er om welke reden dan ook niet geïncasseerd kan worden, is de klant na het versturen van een herinnering en aanmaning van rechtswege in verzuim en is Personeelsplaats.nl gerechtigd om de werkzaamheden en de toegang, al dan niet tijdelijk, op te schorten. De klant is dan de wettelijke handelsrente als hij een onderneming is, plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 4. Als klant in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Personeelsplaats.nl. De incassokosten worden als volgt berekend waarbij de minimale incassokosten € 40,- bedragen: 
  • 15% over de eerste € 2.500; 
  • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000; 
  • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000; 
  • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000; 
  • 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen. 
 5.  De volledige vordering van Personeelsplaats.nl op klant is onmiddellijk opeisbaar als: 
  • Klant failliet is verklaard, in surseance van betaling verkeert of in de schuldsanering komt.  
  • Het bedrijf van klant ontbonden of geliquideerd wordt; 
  • Klant onder curatele of bewind wordt gesteld of komt te overlijden. 

Artikel 9. Conformiteit en garantie 

 1. Personeelsplaats.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.  
 2. De klant moet het geplaatste onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Klant moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geplaatste klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die hij wenst. 

Artikel 10. Misbruik van de website 

 1. Voor een ieder zijn veiligheid worden er geen persoonsgegevens op de website vermeld anders dan de contactgegevens van de plaatser.  
 2. Indien er sprake is van illegale- of indrukmakende advertenties,beledigingen, discriminatie of negatieve informatie (in welke vorm dan ook) op de site vermeld staan, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk bij Personeelsplaats.nl te melden. Hierdoor kan Personeelsplaats.nl ervoor zorgen dat een ieder respectvol wordt behandeld.
 3. Indien Personeelsplaats.nl klachten en/of aanwijzingen krijgt of zelf vermoedens heeft dat een bepaalde gebruiker of leverancier niet in overeenstemming met de wet of met deze algemene voorwaarden handelt dan is Personeelsplaats.nl gerechtigd om: 
  • Het gebruik van Personeelsplaats.nl te beperken; 
  • De gebruiker en/of de leverancier tijdelijk te blokkeren; 
  • (alle) advertenties van de gebruiker  -al dan niet tijdelijk- te verwijderen; 
  • De desbetreffende gebruiker te verwijderen. 
 4. Indien een gebruiker dusdanig de wet overtreedt of wanneer sprake is van oplichting dan kan Personeelsplaats.nl overgaan tot aangifte bij de desbetreffende instanties.  

Artikel 11. Levering 

 1.     Aanvragen en aanbiedingen van functies of projecten dienen door de klant zelf op de site te worden geplaatst. Personeelsplaats.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en/of diensten indien de klant om welke reden dan ook zelf niet kan plaatsen.  
 2. Personeelsplaats.nl zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen uitvoeren en is gerechtigd om derden in te schakelen. 

Artikel 12. Wijziging opdracht en meerwerk 

 1. De klant kan direct of tenminste binnen 7 dagen na aanvaarding van de opdracht gebruikmaken van de  tool Personeelsplaats.nl
 2. Wijzigingen in de geplaatste advertenties kan de klant zelf uitvoeren. Indien het de wens is dat dit werk uitbesteed wordt kan er een meerprijs worden gerekend. 
 3. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen. 
 4. Personeelsplaats.nl kan de overeengekomen prijs bij wijzigingen verhogen of verlagen. Personeelsplaats.nl zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgave te doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn. 
 5. Personeelsplaats.nl mag een verzoek tot plaatsing en wijziging van de opdracht van klant weigeren, indien er onvoldoende capaciteit is. De klant kan namelijk zelf de plaatsing verzorgen. 

Artikel 13. Uitvoering opdracht en diensten

 1. Personeelsplaats.nl zal de site naar zijn beste inzicht en vermogen onderhouden. 
 2. Klant zorgt (indien hij zelf niet kan plaatsen) dat hij tijdig alle informatie en/of materialen aan Personeelsplaats.nl verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Personeelsplaats.nl om de plaatsingsopdracht uit te voeren. 
 3. Als klant de noodzakelijke informatie en/of materialen niet tijdig verstrekt, mag Personeelsplaats.nl de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Personeelsplaats.nl is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Personeelsplaats.nl is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 
 4. Via een plaatsingspagina van Personeelsplaats.nl kunnen diverse foto’s en berichten geplaatst worden..
 5. Personeelsplaats.nl is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor (de inhoud van) de plaatsing pagina en informatie en/of materialen zoals foto’s, dat door een andere plaatser dan een medewerker van Personeelsplaats.nl op de pagina geplaatst zijn. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en aan het voldoen aan de AVG van de inhoud die zij op de pagina plaatsen. Er wordt alleen gecommuniceerd in beschikbare of gezochte functies en nooit over personenen met naam en toenaam. Mocht een bezoeker vinden dat er een inbreuk is gemaakt dan dient dit schriftelijk medegedeeld te worden aan Personeelsplaats.nl. 
 6. Een zzp-er mag zijn eigen n.a.w. gegevens wel op de site plaatsen echter is dit wel volledig op eigen risico. Een zzp-er mag alleen namens zichzelf handelden en niet namens een mede zzp-er zonder abonnement. Indien er toch een plaatsing via de site tot stand komt met niet klanten gaat de huidige abonnee akkoord met de omzetting van zijn abonnement naar een duo abonnement welke wel het recht geeft om met 2 zzp-ers te bemiddelen.

Artikel 14. Klachtenregeling 

 1. Personeelsplaats.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na ontvangst van het product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Personeelsplaats.nl.  
 3. Bij Personeelsplaats.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een (on)voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Personeelsplaats.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 4. De klant dient Personeelsplaats.nl in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.  

Artikel 15. Intellectueel eigendom 

 1. Personeelsplaats.nl behoudt alle rechten op door hem gemaakte aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, domeinnamen, creaties,  en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht. 
 2. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan van te tonen of verveelvoudigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Personeelsplaats.nl. Alle informatie van Personeelsplaats.nl mag enkel gebruikt worden door een klant en is verboden voor bezoekers. (zie verwijzing in definities art 1 punt 4,5 en 6).  Ook de informatie die op de site vermeld staat m.b.t. opdrachten en of beschikbare functies is alleen bedoeld voor de gecontracteerde onderneming tenzij er schriftelijk toestemming is gegeven.  Het is dan ook niet toegestaan om informatie over opdrachten en of beschikbare functies of projecten te delen met andere ondernemingen anders dan de contractpartij. Ter verduidelijking: het is dus niet toegestaan om bijvoorbeeld een beschikbaar persoon of onderneming te wijzen op een openstaande opdracht bij een van de andere contractpartijen van de site indien deze onderneming niet over een abonnement van de site beschikt. Toegang op Personeelsplaats.nl en de daarop staande informatie is alleen toegestaan voor abonnees. 
 3. Alles dat Personeelsplaats.nl levert, blijft eigendom van Personeelsplaats.nl totdat de klant al zijn verplichtingen volledig is nagekomen. 
 4. Als Personeelsplaats.nl zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft klant onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Personeelsplaats.nl om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Personeelsplaats.nl deze terug kan nemen. 

Artikel 16. Aansprakelijkheid 

 1. Personeelsplaats.nl is alleen een bemiddelingstool en dus alleen aansprakelijk voor directe schade van de klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Personeelsplaats.nl. 
 2. Personeelsplaats.nl is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat onderlinge afspraken tussen klanten niet worden nagekomen. Dit heeft betrekking op alles wat met de plaatsing te maken heeft of zou kunnen hebben, te denken aan ; alle tussen partijen afgesproken condities als het (uur)tarief, reiskosten, in of exclusief btw, betaaltermijn, veiligheid pbms’, certificeringen, materialen, geschiktheid of de doorgang van het project of de plaatsing überhaupt. Directe of indirecte schade veroorzaakt door derden, voor nevenschade of voor schade die voortvloeit uit eventuele onnauwkeurigheden in het systeem. Tevens is Personeelsplaats.nl niet aansprakelijk indien er een hack van de website plaatsvindt.
 3. Personeelsplaats.nl is tevens niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor  afspraken en het nakomen daarvan die gemaakt zijn tussen klanten met betrekking tot het overnemen van personeel. De tool is ontwikkeld om de klanten te ondersteunen door middel van het bemiddelen/uitwisselen van vakkrachten en of projecten. Met het akkoord gaan op deze algemene voorwaarden zullen klanten de volledige inspanning toezeggen tot het nakomen van de onderling gemaakte afspraken. Het is niet toegestaan om ingeleend personeel binnen 1 jaar na de plaatsing over te gaan nemen in eigen dienst, zonder schriftelijke toestemming van de (destijds) uitlenende partij waar de vakkracht in dienst was. Het stelselmatig niet nakomen van afspraken kan uitsluiting tot de site tot gevolg hebben. Er zal in dat geval geen restitutie plaatsvinden. Personeelsplaats.nl aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de geplaatste foto’s en of logo’s.
 4. Indien Personeelsplaats.nl aansprakelijk is gesteld en hij deze aansprakelijkheid erkend heeft dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot:  
  • het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Personeelsplaats.nl minus de eigen risico.  
  • Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert beperkt tot eenmaal het factuurbedrag van een maandtermijn. 

Artikel 17. Overmacht 

 1. Personeelsplaats.nl hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als zij wordt gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld.  
 2. Onder overmacht wordt verstaan -naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen- alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar Personeelsplaats.nl geen invloed op kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is om haar verplichtingen na te komen.  

Artikel 18. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht 

 1. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. 
 2. Op alle overeenkomsten, diensten, aanbiedingen, bestellingen en offertes is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechtbank te Nederland.